Projekty Unijne

PRO – INŻYNIER Sp. z o.o. realizuje projekt „Stworzenie w pełni zautomatyzowanego i zrobotyzowanego systemu pakowania produktów spożywczych w oparciu o zasady czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0)” (RPDS.01.02.01-02-0012/20) w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schematu 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Numer umowy: RPDS.01.02.01-02-0012/20-00
Wartość projektu: 6224515,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3229087,77 zł

Celem projektu jest zdobycie pozycji lidera w branży poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej w skutek zwiększenia intensywności prac rozwojowych.

Efektem projektu będzie opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowych – innowacyjnych w skali kraju – produktów i technologii.

 

Projekt dofinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.