General terms of sale

Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez PRO-INŻYNIER SP. Z O. O.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych (dalej OWŚ) wiążą PRO-INŻYNIER SP. Z O. O. (dalej jako PRO-INŻYNIER) oraz każdy podmiot profesjonalny, który zawiera z PRO-INŻYNIER umowę na serwis, naprawę, wymianę bądź dostawę urządzeń w ramach działalności gospodarczej PRO-INŻYNIER.
 2. Postanowienia OWŚ stanowią integralną część każdej umowy zawieranej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez PRO-INŻYNIER z Klientem będącym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Dla uniknięcia wątpliwości PRO-INŻYNIER zastrzega, iż OWŚ nie obowiązują w stosunkach prawnych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. OWŚ wiążą Klienta z chwilą zawarcia umowy, jeśli Klient najpóźniej z chwilą zawarcia umowy dowiedział się, lub z łatwością mógł się dowiedzieć o treści OWŚ, zwłaszcza za pośrednictwem strony internetowej PRO-INŻYNIER.
 4. W razie sprzeczności OWŚ z wzorami umów, regulaminami, oraz innymi podobnymi dokumentami, Strony są związane wyłącznie treścią OWŚ.
 5. W każdym przypadku OWŚ są integralną częścią umowy.

§ 2. Oświadczenia woli

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu PRO-INŻYNIER uprawieni są wyłącznie przedstawiciele spółki zgodnie z zasadami reprezentacji, a także pełnomocnicy zgodnie z zakresem umocowania.
 2. Żaden pracownik PRO-INŻYNIER, w tym serwisanci i monterzy nie są uprawnieni do składania wiążących oświadczeń w imieniu PRO-INŻYNIER, ani do przyjmowania takich oświadczeń.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi na podstawie pisemnych, telefonicznych (w tym za pośrednictwem faxu), ustnych lub elektronicznych (wiadomość elektroniczna) zamówień z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez PRO-INŻYNIER.
 4. W przypadku istnienia nieuregulowanych terminowo płatności lub/i przekroczenia kredytu kupieckiego PRO-INŻYNIER może wstrzymać realizację złożonego przez Klienta zamówienia, aż do czasu zapłaty należności przez Klienta.

§ 3. Wycena wynagrodzenia

 1. Przed zawarciem umowy PRO-INŻYNIER wysyła Klientowi informację o przewidywanych kosztach umownych wraz z określeniem czasu potrzebnego na wykonanie umowy. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter informacyjny i nie jest wiążąca.
 2. Jeżeli umowa nie może być wykonana w granicach przewidywanych kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bądź jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że do osiągnięcia rezultatu konieczne jest wykonanie dodatkowych prac, bądź zatrudnienie podmiotu trzeciego, wówczas konieczne jest uzyskanie zgody Klienta na zwiększenie wynagrodzenia tylko w przypadku, gdy różnica w kosztach ostatecznych oraz kosztach przewidywanych w oparciu o ust. 1 powyżej wynosi co najmniej 10%. W przeciwnym wypadku nie jest konieczne uzyskanie zgody Klienta.
 3. W przypadku braku zgody Klienta na zwiększenie wynagrodzenia w myśl ust. 2 powyżej PRO-INŻYNIER może zaprzestać dalszej realizacji umowy oraz zażądać wynagrodzenia z tytułu czynności wykonanych do dnia odmowy Klienta na zwiększenie kosztów, bez żadnych roszczeń ze strony Klienta.
 4. PRO-INŻYNIER nie jest odpowiedzialny za wydłużenie przewidywanego okresu wykonywania umowy, w szczególności w razie rozszerzenia zakresu umowy, wykonania dodatkowych czynności bądź niemożliwości przewidzenia zakresu bądź czasu potrzebnego na wykonanie umowy. Klientowi nie przysługują wobec PRO-INŻYNIER żadne roszczenia ani z tytułu szkody rzeczywistej, ani utraconych korzyści.

§ 4. Warunki wykonania umowy oraz warunki płatności

 1. PRO-INŻYNIER jest uprawniony do wykonywania umowy za pośrednictwem osób trzecich w całości, bądź w części. W zależności od przedmiotu umowy jej wykonanie odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta bądź w miejscu prowadzenia działalności przez PRO-INŻYNIER.
 2. Klient jest obowiązany udzielić PRO-INŻYNIER wszelkiego wsparcia na swój koszt i ryzyko, jeśli PRO-INŻYNIER tego wymaga, w tym w szczególności dostarczyć personelu pomocniczego, przeprowadzić niezbędne prace konstrukcyjne związane z przeprowadzeniem robót, zapewnić dostęp mediów, dostarczyć paliw oraz materiałów niezbędnych do rozruchu urządzenia.
 3. Zapłata wynagrodzenia PRO-INŻYNIER powinna nastąpić bez potrąceń w terminie 14 dni od dnia wykonania umowy, chyba, że strony umówią się inaczej, co musi zostać uwzględnione w fakturze VAT. Brak wskazania odmiennego terminu zapłaty w fakturze VAT oznacza, iż Klienta wiąże termin zapłaty wskazany w zdaniu poprzednim. Pisemny odbiór przedmiotu umowy jest wymagany tylko jeśli strony tak postanowią. Klient nie jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy.
 4. Do czasu zapłaty pełnego wynagrodzenia wszelkie akcesoria, części zamienne, oraz urządzenia dostarczone w ramach umowy pozostają własnością PRO-INŻYNIER. Klient staje się właścicielem tych rzeczy w momencie całkowitej zapłaty ceny.
 5. Datą wykonania świadczenia przez Klienta jest data wpływu należności na rachunek bankowy PRO-INŻYNIER lub data wpłaty gotówkowej.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności, PRO-INŻYNIER jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania obok należności głównej odsetek za każdy dzień opóźnienia, jak  również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa sądowego. Klient zapłaci PRO-INŻYNIER odsetki umowne za opóźnienie w zapłacie należności w maksymalnej wysokości odsetek w rozumieniu art. 481 § 2¹ Kodeksu Cywilnego liczonych za każdy dzień opóźnienia.
 7. Poza zapłatą wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy Klient jest zobowiązany do zapłaty dodatkowych, następujących należności:
  a) tytułem pokrycia kosztów dojazdu – 1 zł za każdy kilometr przebiegu samochodu na trasie PRO-INŻYNIER – Klient- PRO-INŻYNIER,
  b) tytułem pokrycia wynagrodzenia przedstawiciela PRO-INŻYNIER za czas dojazdu – 50% uzgodnionej stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę podróży na trasie PRO-INŻYNIER – Klient- PRO-INŻYNIER.

§ 5. Godziny realizacji

 1. PRO-INŻYNIER wykonuje umowę w następujących godzinach oraz dniach tygodnia:
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
  b) w soboty – brak wykonywania umowy,
  c) niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – brak wykonywania umowy.
 2. Strony postanawiają, że wykonywanie umowy w soboty i w niedziele odbywa się wyłącznie po dodatkowym uzgodnieniu z Klientem i na jego wyraźne polecenie, o ile PRO-INŻYNIER wyrazi na to zgodę. W takich wypadkach stawka godzinowa określona umową ulega zwiększeniu oraz wynosi:
  a) 200% stawki standardowej – w przypadku wykonywania umowy w soboty,
  b) 300% stawki standardowej – w przypadku wykonywania umowy w niedziele.
 3. W przypadku wykonywania umowy po godzinach określonych w ust. 1 powyżej stawka godzinowa określona przez strony zwiększona jest o 50% stawki standardowej.

§ 6.  Gwarancja

 1. PRO-INŻYNIER może udzielić Klientowi gwarancji na przedmiot umowy, jeśli wręczy Klientowi osobne pisemne oświadczenie. Strony wyłączają w stosunkach prawnych między sobą postanowienia o rękojmi za wady. Jeśli strony nie postanowią inaczej zastosowanie znajdą postanowienia w zakresie gwarancji wskazane w niniejszym paragrafie.
 2. Klient zawiadamia PRO-INŻYNIER o wystąpieniu wady robót w formie pisemnej nie później niż w terminie 2 dni od daty jej wystąpienia. Klient jest zobowiązany do ograniczenia szkód, w tym poprzez wyłączenie urządzenia z eksploatacji.
 3. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy – jeśli strony nie postanowią inaczej.
 4. W okresie gwarancji PRO-INŻYNIER winien odpowiedzieć w miarę możliwości w terminie do 48 godzin na zgłoszenie serwisowe, z zastrzeżeniem, że odpowiedź będzie udzielana wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.
 5. PRO-INŻYNIER winien usunąć wadę w terminie możliwie najkrótszym tj. do 15 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Klienta.
 6. Gwarancja jakości obowiązuje pod warunkiem zastosowania się przez Klienta do reguł prawidłowej eksploatacji, obsługi i konserwacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, zabrudzeń, zniszczeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, jak również zniszczeń bądź uszkodzeń przez osoby trzecie lub Klienta. Gwarancja obowiązuje tylko pod warunkiem, że roboty nie były przedmiotem modyfikacji lub innego przetworzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWŚ mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2.  W przypadku sprzeczności umowy z treścią OWŚ, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PRO-INŻYNIER.
 4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia PRO-INŻYNIER o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Powiadomienie pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.
  W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OWŚ wskutek jego niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym było uznane za nieważne nie będzie miało to wpływu na pozostałe postanowienia OWŚ, zaś nieważne postanowienie będzie zastąpione odpowiednimi przepisami prawa.